GASPOROX är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. GASPOROX har ingen likviditetsgarant.

Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624. Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm

GASPOROX företrädesemission, med teckningstid från 31 maj till och med den 19 juni 2018, kommer att uppdatera nedanstående så fort emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas GASPOROX tio största aktieägare per den 31 december 2017.

Största aktieägare per den 31 december 2017.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i GASPOROX har sedan bolaget bildades år 2005 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.