Antagen vid extra årsstämma den 2 juni 2016

GASPOROX AB, 556678-0093

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är GASPOROX AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling och försäljning av system, produkter och tjänster för gasmätning och läcktestning inom såväl det medicinska/medicintekniska området som inom mat- och hälsoområdet, samt härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 241 009,1kr och högst 4 964 036.40kr.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 482 018 och högst 9 928 072.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-8 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma skall hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, skall kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 8 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.  

§ 9 Årsstämma

Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapens utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1)     Val av ordförande vid stämman;

2)     Upprättande och godkännande av röstlängd;

3)     Godkännande av dagordning;

4)     Val av en eller två justeringsmän; 

5)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)     Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7)     Beslut

a.     Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b.     Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c.     Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8)     Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

 9)     Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10)  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).