GASPOROX är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie planeras att noteras på Nasdaq First North Stockholm. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

GASPOROX följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande ett (1) incitamentsprogram i GASPOROX som beslutades vid årsstämman den 21 maj 2018. Teckningsoptioner 2018/2021 kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 29 juni 2021 till och med den 20 juli 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget.

Beslut

Villkor

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är certified adviser för Gasporox AB.

Kontaktuppgifter:

FNCA Sweden AB

Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm

Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.