GASPOROX är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie planeras att noteras på Nasdaq First North Stockholm. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

GASPOROX följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Gasporox årsstämma kommer att hållas tisdagen den 28 maj 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 9 april 2018. 

Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress:

info@gasporox.se eller med vanlig post på adress:

Gasporox AB (publ)
Att: Styrelsen
Maskinvägen 1
227 30 LUND

Valberedningen består av följande personer:

  • Lars Willner, ordförande i valberedningen och utsedd av Å&R Carton Lund AB;
  • Christian Svensson, utsedd av Märta Lewander Xu; samt
  • Tore Gimse, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress:

info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress:

Gasporox AB (publ)
Att: Valberedningen
Maskinvägen 1
227 30 LUND

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2018.

 

Protokoll från årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017

Fullmaktsformulär årsstämma 2017

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Information om föreslagna ledamöter 2017

Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen 2017

Förslag till beslut om bemyndigande för emission av aktier 2017

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga incitamentsprogram i GASPOROX.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är certified adviser för Gasporox AB.

Kontaktuppgifter:

FNCA Sweden AB

Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm

Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.