GASPOROX är noterade på Nasdaq First North Stockholm sedan den 25 oktober 2016. GASPOROX har ingen likviditetsgarant.

Kortnamnet är GPX och ISIN-koden är SE0008991624. Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Stockholm

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas GASPOROX tio största aktieägare per den 31 mars 2021.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i GASPOROX har sedan bolaget bildades år 2005 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.

SÄRNOTERINGEN OCH UTDELNINGEN AV DOTTERBOLAGET GPX MEDICAL

Utdelningen enligt Lex-ASEA av Gasporox aktier i GPX Medical

Denna information är ej heltäckande och Gasporox reserverar sig för eventuella felaktigheter i texten eller i bolagets bedömning nedan. 

Gasporox beslöt vid extra bolagsstämma 16 juli att dela ut innehavet i det till 53,3% delägda dotterbolaget GPX Medical. Nedan samlas information om särnoteringen av GPX Medical samt Gasporox utdelning av aktier.

Dokument kopplade till utdelningen;

Skatteinformation: 

Utdelningen av aktierna i GPX Medical förväntas uppfylla kraven för skattefrihet i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna rörande beskattning. Det innebär att anskaffningsutgiften för aktierna i Gasporox delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i GPX Medical. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Gasporox på grund av utdelningen förs till den utdelade aktien i GPX Medical. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Gasporox blir ny anskaffningsutgift för denna aktie. Gasporox har ingett en begäran om att erhålla ett allmänt råd från Skatteverket om hur denna fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av utdelningen skall ske.

Beslutet från skatteverket den 11 november 2020 kan läsas här:

Länk till Skatteverkets allmänna råd

Meddelande om avstämningsdag 

Styrelsen beslöt den 13 augusti med hjälp av bemyndigandet från stämman att avstämningsdag för utdelningen är den 26 augusti 2020.De som på avstämningsdagen den 26 augusti 2020 är registrerade som aktieägare i Gasporox är berättigade att erhålla en aktie av samma aktieslag i GPX Medical för varje innehavd Gasporox-aktie.

Sista dag aktierna i Gasporox handlas inklusive rätt till utdelning i GPX Medical är den 24 augusti 2020. Första dag för handel utan rätt till utdelning är den 25 augusti 2020.

En informationsbroschyr har tagits fram med mer praktisk information rörande utdelningen och om GPX Medical, se nedan.

Läs pressmeddelandet

Informationsbroschyr avseende utdelning av GPX Medical AB (publ)

Extra bolagsstämma 16 juli 2020

Kallelse till extra bolagsstämma juli 2020

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 §4

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 §6

Revisorsyttrande

Stämmokommuniké 2020-07.16

Protokoll från extra bolagsstämma juli 2020

Särnotering av GPX Medical

I maj 2020 meddelade Gasporox att Gasporox dotterbolag GPX Medical, ägt till 53,3%, hade inlett en process för att notera bolaget. Styrelsen meddelade även då att utdelning av Gasporox ägarandel i GPX Medical utvärderades parallellt.

Läs pressmeddelande från 2020-05-26

Gasporox dotterbolag GPX Medical höll därefter den 6 juli en extra bolagsstämma. Det beslutades bland annat om att göra en ny bolagsordning som förbereder bolaget inför notering samt en split som möjliggör för utdelning av aktier från Gasporox.

Läs pressmeddelandet

GPX Medical höll därpå den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning. Sammanläggning av aktier sker efter utdelning av Gasporox innehav.

Läs pressmeddelandet

INVESTERARAVDRAG & FÖRETRÄDESEMISSIONEN 2018

INVESTERARAVDRAG

Denna information är ej heltäckande och Gasporox reserverar sig för eventuella felaktigheter i texten eller i bolagets bedömning nedan. För fullständiga villkor för och information om investeraravdrag, se Skatteverkets hemsida; www.skatteverket.se/investeraravdrag.

Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Gasporox genomförde en nyemission under våren/sommaren 2018. Gasporox bedömer att företagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda, vilka bland annat kräver att;

-Företaget ska vara ett svensk aktiebolag,

-Företaget måste vara av mindre storlek (färre än 50 anställda, endera av nettoomsättningen eller balansomslutningen understiger 80 Mkr, ej noterad på reglerad marknad, ej ägas till 25% eller mer av offentliga ägare);

-Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse vid utgången av betalningsåret;

-Företaget måste ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor;

-Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Det uppställs vidare en rad särskilda krav på investeraren för att få göra investeraravdrag, vilka bland annat innebär att;

-Du är en fysisk person som är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna;

-Du ska ha betalat andelarna kontant;

-Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget eller vid en nyemission;

-Andelarna som du ursprungligen förvärvade ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång;

-Investeraravdrag får inte göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget före den genomförda emissionen;

-Aktierna får inte innehas i en kapitalförsäkring då det är försäkringsbolaget som är ägare till aktierna i kapitalförsäkringen.

Det är upp till respektive investerare att säkerställa att dessa villkor uppfylls för att investeraravdrag skall erhållas.

Har du deltagit i Gasporox nyemission och har för avsikt att yrka investeraravdrag i din deklaration ber vi dig höra av dig till oss så att vi kan utfärda en kontrolluppgift till Skatteverket. Investeraren har dock rätt att begära investeraravdrag även utan kontrolluppgift från bolaget.

Om du vill ha kontrolluppgift, maila senast den 30 januari 2019 till info@gasporox.se med ”Investeraravdrag” som överskrift och följande information;

-Fullständigt namn

-Personnummer

-Antal aktier förvärvade vid nyemissionen 2018

-Antal aktier som du fortfarande innehar per 31/12 2018

Notera att för att erhålla investeraravdrag är det upp till varje enskild investerare att även yrka avdrag i sin deklaration på blankett K11. Enbart kontrolluppgift från Gasporox leder inte automatiskt till erhållet avdrag.

Om aktierna avyttras under en femårsperiod skall avdraget återföras i den kommande deklarationen. Mer information om reglerna för investeraravdraget och återföring finns på www.skatteverket.se/investeraravdrag

FÖRETRÄDESEMISSION 2018

Våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemission. På nedan länkar hittar du den dokumentation och kalendariet som gällde för emissionen.